GLORIA NATJEČAJ

Pravila nagradnog natječaja: 'Naša ljubavna priča'

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:

Zagreb, 21. siječnja 2019. godine

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

pod nazivom

 

''NAŠA LJUBAVNA PRIČA''

 

1. Predmet Pravila

1.1. HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom ''Naša ljubavna priča'' (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i njegovog tiskanog izdanja Gloria.

1.2. Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena u srijedu 23.1.2019. godine na web stranici Priređivača www.gloria.hr.

 

2. Nagradni natječaj

2.1. Nagradni natječaj organizira se u tiskanom izdanju Gloria, u razdoblju od 24.1.2019.g. do 7.2.2019. godine.

2.2. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju čitatelji Glorije koji se prijave od 24. 1. do 4.2.2019., do 10 sati na e-mail [email protected] i pošalju  svoje podatke (ime i prezime, godina rođenja, adresa, broj telefona/mobitela, e-mail adresa, konfekcijski broj, ime i prezime partnerice/partnera, godina rođenja partnerice/partnera, konfekcijski broj partnera/partnerice) te napišu kreativni odgovor na pitanje kako ste se partnerica/partner i vi upoznali te zašto je baš vaša ljubavna priča najljepša. Sudionik nagradnog natječaja je dužan uz prijavu dostaviti i privolu partnerice/partnera za korištenje osobnih podataka potrebnih za provedbu natječaju i njezinih/njegovih fotografija.

2.3. Odabir pobjednika provest će žiri u sastavu od 3 člana, koji će prema kriteriju kreativnosti odgovora odabrati 1 dobitnika/ca. Odluka žirija je konačna.

2.4. Ime i prezime dobitnika/ce nagrada po izboru žirija biti će objavljena u časopisu Gloria, dana 7.2.2019.g.

2.5. Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

• Gloria vjenčanica koju je dizajnirao Ivan Alduk te Varteks muško odijelo

2.6. Odgovori koji pristignu na e-mail adresu [email protected] bez podataka o sudionicima nagradnog natječaja i potrebne privole partnerice/partnera smatrat će se nevažećima.

2.7. Dobitnik nagrade i partner/ partnerica sudjelovanjem u ovom natječaju pristaju na objavu fotografija i članaka na društvenim mrežama i tiskanim i Internet izdanjima Priređivača. Dobitnik nagrade i partner/ partnerica sudjelovanjem u ovom natječaju se obvezuju nakon nagradnog natječaja objavljivati na društvenim mrežama fotografije u vjenčanici i odjelu, a sve sukladno dogovoru sa uredništvom izdanja Gloria.

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1. Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, čitatelji časopisa Gloria. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju neograničeni broj puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3.3. Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

 

4. Preuzimanje nagrade

4.1. Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila bit će pisano obaviješteni o osvajanju nagrade kao i putem telefona. Pisana obavijest će se poslati na e-mail adresu putem koje je izvršena prijava na natječaj u roku od 24 sata od završetka natječaja.

4.2. Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 24 sata od dobivene obavijesti, Priređivač će dobitnika ponovo obavijestiti pisanim putem, te mu odrediti dodatni rok od 24 sata za preuzimanje nagrade. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo.

4.3. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ako su dobitnici bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisat će potvrdu o preuzimanju nagrade.

4.4. Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

 

5.1. Podatke iz točke 2.2. Pravila Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih

podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez

prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj.

5.3. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne

podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i

uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u

skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o

sljedećem:

  • Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;

  • Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail: [email protected]

  • U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

  • Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;

  • Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

  • Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.4. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog

marketinga svih izdanja Hanza medie d.o.o. i s njome povezanih društava.

5.5. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb, Koranska 2, pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na mail: [email protected]

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

 

6. Troškovi

6.1. Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, uključujući i troškove prijenosa vlasništva, registracije i slično, ako su potrebni.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

7. Posebne situacije

7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

 

8. Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

9. Stupanje na snagu

9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na www.gloria.hr 23.1.2019. godine.

9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

 

HANZA MEDIA d.o.o.

 

Marko Smetiško, predsjednik uprave

Ana Hanžeković, članica uprave

Tagovi