OSVOJI LUNILOU RUKSAKE

Prijavi se na nagradni natječaj jer Gloria.hr i Lunilou daruju ruksake

 • 04.08.2020. u 16:02

 • Autor:
  • Ivona Babić

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:

 

Zagreb, 04. kolovoza 2020. godine

 

 

PRAVILA  NAGRADNOG NATJEČAJA

pod nazivom

 „Gloria.hr i Lunilou daruju ruksake!“

 

 

1.  Predmet Pravila

1.1.         HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom „Gloria.hr i Lunilou daruju ruksake!“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i njegovog portala www.gloria.hr.

1.2.         Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 07.08.2020. godine na web portalu www.gloria.hr

 

 

2.  Nagradni natječaj

 1.  
  1.  
   1. Nagradni natječaj organizira se na Instagram profilu Glorie u razdoblju od 07.08.2020. do 13.08.2020. godine u 23:59 sati.
  2. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju pratitelji Instagram profila Gloria. Kako bi sudjelovali u nagradnom natječaju sudionici trebaju označiti prijatelja/prijateljicu i kreativno odgovoriti na nagradno pitanje Zašto baš vi i prijatelj/ prijateljica zaslužujete Lunilou ruksake?
  3. Odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od zaposlenika društva Hanza Media d.o.o. Između dostavljenih odgovora na postavljeno pitanje žiri će prema kriteriju originalnosti izabrati 15 dobitnika. Odluka žirija je konačna.
  4. Imena i prezimena dobitnika nagrada po izboru žirija biti će objavljena na web portalu www.gloria.hr i Instagram profilu Gloria 14.08.2020. godine nakon 13 sati.
  5. Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

15x 2 Lunilou ruksaka

 

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1.    Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, pratitelji Instagram profila Gloria. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2.       Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3.3.    Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

 

                                                          4.  Preuzimanje nagrade

 1.  
  1. Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila bit će obavješten putem Instagram profila Gloria. Dobitnik je po zaprimanju obavijesti dužan Priređivaču dostaviti svoje osobne podatke: ime i prezime, korisničko ime na Instagramu, adresu, e-mail i broj telefona/mobitela. Po zaprimanju navedenih podataka dobitnik nagrade će biti obaviješten o terminu i načinu uručenja nagrade. Pisana obavijest će se poslati na e-mail adresu koju je dobitnik nagrade dostavio Priređivaču.
  2. Ukoliko dobitnik ne dostavi osobne podatke iz prethodne točke u roku od 3 dana od dana obavijesti o dobitku putem Instagram profila Gloria, gubi pravo na nagradu.
  3. Dobitnik pristaje biti fotografiran te pristaje da se njegovo ime, prezime i fotografije objavljuju u izdanjima Priređivača.
  4. Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 3 dana od primitka Obavijesti, gubi na nju pravo.
  5. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.
  6. Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

 

 

                                       5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1.        Podatke iz točke 4.1. Pravilnika Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i

               radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2.         Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu.

5.3.        Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu

 ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju

zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne

 podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i

 uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u

skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o

sljedećem:

 • Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;
 • Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail [email protected]
 • U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.
 • Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;
 • Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;
 • Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.4.        Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog

               marketinga svih izdanja Hanza medie d.o.o. i s njome povezanih društava.

5.5.        Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se

               odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb,

               Koranska 2, ili pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail [email protected]

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih

podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na

sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

 

                                                                     6. Troškovi

6.1.         Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

6.2.         U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

 

7.  Posebne situacije

7.1.    Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

 

8.  Rješavanje sporova

8.1.       Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2.       Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

9. Stupanje na snagu

9.1.    Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na web portalu www.gloria.hr dana 07.08.2020.g.

9.2.    Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

 

 

HANZA MEDIA  d.o.o.

 

 

Ana Hanžeković, članica Uprave

Tagovi